Etcon Fastighetsteknik AB


Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel

Ladda hem vår företagspresentation

Service
Inom Etcon Fastighetsteknik och hela Etcongruppen, finns programmeringskompetens för inom bl.a. Tridium, Saia, Honeywell, Bastec. Vår serviceavdelning består av utbildade servicetekniker med lång erfarenhet av programmering, driftsättning och felsökning. Vi utför även ventilationsservice, utbyte, kompletteringar av flertalet olika styr- och reglersystem och framför allt funktionskontroller. Kontrollerna, som utförs i förebyggande syfte, kan vara en del i ett serviceavtal eller genomföras på avrop. Våra serviceavtal minimerar risken för oväntat höga driftskostnader.
 
Entreprenad
Vår entreprenadavdelning inom Etcon Fastighetsteknik utför mindre styr- och övervakningsprojekt. Entreprenader av större dignitet handhas av våra erfarna projektgrupper i Etcon El & Styrentreprenader.
 
Teknisk fastighetsförvaltning
Vi ser teknisk fastighetsförvaltning som att övergripande underhållsfunktion. Våra tekniska förvaltare kan i enskilda uppdrag eller i ett förvaltningsavtal ansvara för eller vara behjälpliga med att ta fram bl.a. flerårsbudgetar, underhållsplaner, upphandlingar, underhålls- och utvecklingsprojekt. Med flera års erfarenhet av både projekt och byggledning kan vi erbjuda en både trygg och kompetent förvaltning.

Serviceavtal
Genom att teckna något av våra serviceavtal får du som kund en engagerad och ansvarstagande servicepartner. För oss handlar fastighetsteknik om förebyggande arbete och löpande underhåll. Våra digitala checklistor är fastighetsanpassade och möjliggör ett kvalitativt och väldokumenterat underhållsarbete. I våra serviceavtal spelar uppföljning och optimering av energianvändningen en avgörande roll. Energiuppföljningen fungerar som ett direkt kvitto på hur väl det löpande underhållet fungerar. Vårt energiuppföljningsarbete är väl integrerat i den dagliga verksamheten och vårt fastighetssystem genererar tydliga rapporter över energianvändningen i fastigheten. Rapporter från energiuppföljningen och det tekniska underhållet skickas löpande till er som kund. Tillsammans med dessa rapporter föreslår vi förbättrings- och optimeringsåtgärder. Dessa åtgärder har en stor roll i utvecklingen och förädlingen av er fastighet och förening.

Fastighetsskötsel
För oss handlar fastighetsskötsel om engagemang och ansvar. I våra skötselavtal tar våra engagerade fastighetsskötare ansvar för fastighetens inre och yttre. Det allmänna löpande underhållet utförs genom tillsyn och skötsel enligt den frekvens och omfattning som vi tillsammans avtalat. I avtalet kan vi även lägga in det felavhjälpande underhållet. Detta utförs av våra fastighetsskötare som till sin hjälp har ett nätverk av samarbetspartners inom t ex rör, el, ventilation mm. Såväl det löpande underhållsarbetet som det felavhjälpande underhållet, dokumenteras i fastighetssystemet och bildar underlag till den fortlöpande rapporteringen. Rapporterna innehåller även förbättringsförslag för att utveckla fastigheten och optimera underhållsarbetet.
 
Vi är gärna din partner för helheten!
Många av våra kunder har idag valt att teckna samarbetsavtal där vi tar ansvar för helheten. Avtalen är alla skräddarsydda efter behov och den egna organisationens förutsättningar. Vi har idag framgångsrika samarbeten där vi utför enstaka årliga funktionskontroller på avrop och vi har kunder där avtalet inkluderar förvaltning, drift och skötsel. Vi har även incitamentsavtal där vi tar fullt ansvar för hela kostnadsbudgeten. Med andra ord, vi underhåller och utvecklar era fastigheter genom högklassig service och teknisk expertkompetens.